UTO i e-hulajnogi prawnie uregulowane!

15 / 04 / 2021 | Artykuły

Dnia 14 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw⚡????? Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań mających na celu uporządkowanie ruchu e-hulajnógUTO (urządzeń transportu miejskiego) oraz UWR (urządzeń wspomagających ruch)!?https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2170,nowela-prawa-o-ruchu-drogowym-podpisana-przez-prezydenta.html

Ustawa trafi teraz do Rządowego Centrum Legislacji w celu jej publikacji. No i od tego czasu po 30 dniowym vacatio legis przepisy zaczną obowiązywać?

Teraz już nie ma co komentować?‍♂️ Trzeba się przygotować na nowe regulacje! Poniżej wskazujemy główne założenia oraz ważne wyłączenia?

Hulajnoga elektryczna/e-hulajnoga

Pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

 • kierujący e-hulajnogą jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h
 • kierujący e-hulajnogą jest obowiązany korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z prędkością dopuszczalną 20 km/h
 • kierujący e-hulajnogą może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – z zachowaniem następujących zasad:

– jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

– zachowanie szczególnej ostrożności

– ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu

 • kierujący jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem a przy jego braku poprzez wyciągnięcie ręki zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu
 • parkowanie e-hulajnogi na chodniku w przeznaczonym do tego miejscu (wyznaczonym przez zarządcę drogi)
 • w przypadku braku wyznaczonego miejsca do parkowania, pozostawienie e-pojazdu na chodniku będzie możliwe tylko przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

– e-hulajnoga będzie ustawiona jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni

– e-hulajnoga będzie ustawiona równolegle do krawędzi chodnika

– szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m

 • e-hulajnoga będzie mogła zostać usunięta z drogi na koszt właściciela, m.in. w przypadku pozostawienia jej w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. O usunięciu pojazdu z drogi decydował będzie policjant lub strażnik gminny (miejski).

 

Urządzenia transportu osobistego/UTO

Pojazd napędzany elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe (np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące)

 • kierujący UTO jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów, jeśli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić – z prędkością dopuszczalną 20 km/h
 • kierujący UTO może wyjątkowo poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, w przypadku braku drogi dla rowerów, z zachowaniem następujących zasad:

– jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

– zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszemu

– nieutrudnianie ruchu pieszemu

 • kierujący jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować kierunkowskazem a przy jego braku poprzez wyciągnięcie ręki zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

 

Urządzenia wspomagające ruch/UWR

Urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny przeznaczone do poruszania się w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni (np. rolki, wrotki, deskorolka).

Osoba korzystająca z urządzeń tego typu będzie mogła poruszać się po drodze dla rowerów (bez ograniczenia prędkości) lub po chodniku i drodze dla pieszych, z zachowaniem następujących zasad:

– jazda z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

– zachowanie szczególnej ostrożności

– ustępowanie pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudnianie ruchu pieszemu.

Poruszanie się urządzeniem wspomagającym ruch napędzanym siłą mięśni nie wymaga posiadania żadnych uprawnień i jest dopuszczalne bez ograniczeń wiekowych.

 

UPRAWNIENIA do kierowania e-hulajnogą lub UTO:

 • przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane będzie posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T
 • od osób, które ukończyły 18 lat, nie wymaga się żadnych uprawnień
 • poruszanie się e-pojazdami przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej
  dzieci w wieku do 10 lat będą mogły poruszać się e-pojazdami jedynie w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej

 

Kierującym e-hulajnogą lub UTO ZABRONIONE jest:

 • kierowania w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu
 • przewożenia innych osób, zwierząt i przedmiotów
 • ciągnięcia lub holowania innych pojazdów
 • pozostawiania e-pojazdów na chodniku w inny sposób niż równolegle do jego zewnętrznej krawędzi, a dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi może wydać policjant lub strażnik gminny (miejski)

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT/KAR dla kierujących e-hulajnogą, UTO lub UWR:

 • za korzystanie podczas jazdy z telefonu, wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem, przewidziano mandat 200 zł
 • przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku będzie karane mandatem w wysokości 100 zł
 • za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka mandat wyniesie od 300 do 500 zł
 • naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł
 • za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego

 

PARAMETRY TECHNICZNE e-hulajnóg i UTO:

 • będą uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
 • przepisy dotyczące nowych warunków technicznych będą stosowane do e-pojazdów wprowadzanych do obrotu po 31 grudnia 2021 r.
 • poruszanie się e-pojazdami, które nie spełniają nowych warunków technicznych, jest możliwe jeżeli pojazdy te zostały wprowadzone do obrotu przed 1 stycznia 2022 r.

 

e-hulajnoga WYMOGI TECHNICZNE:

 • szerokość nie może przekraczać 90 cm
 • dopuszczalna długość pojazdu to 130 cm
 • masa własna: maks. 25 kg
 • konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h
 • konstrukcja zapewnia możliwość skutecznego hamowania
 • posiada przynajmniej jeden hamulec 
 • posiada odpowiednie światła pozycyjne z przodu i z tyłu (mogą być demontowane)
 • posiada odblaski z boków i z tyłu
 • posiada dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy
 • posiada podpórkę
 • musi mieć trwały numer rozpoznawczy od producenta

 

UTO WYMOGI TECHNICZNE:

 • szerokość nie może przekraczać 90 cm
 • dopuszczalna długość pojazdu to 130 cm
 • konstrukcja ogranicza rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h
 • konstrukcja zapewnia możliwość skutecznego hamowania
 • posiada odpowiednie światła pozycyjne z przodu i z tyłu (mogą być demontowane)
 • posiada odblaski z tyłu
 • musi mieć trwały numer rozpoznawczy od producenta

Źródło: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12345302/katalog/12777109#12777109

 

Photo by Mika Baumeister on unsplash.com

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś wyboru.